អាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិនប្រគល់អណ្តូងទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋភូមិអូរឈើក្រំ ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ