ឯកឧត្តមហេង សុខគង់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងឧស្សា ហកម្មនិងសិប្បកម្ម តំណាងឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីចមប្រសិទ្ឋ បាននាំយកទឹកពិសារដបអង្គរពូរ៉ូចំនួន៥០០០កេះ ជូនរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិន