គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការនីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌នៃព្រឹទ្ធសភា ចុះសិក្សាស្វែងយល់ពីវិធាននៃការដោះស្រាយទំនាស់វិវាទក្នុងប្រព័ន្ធ និងក្រៅប្រព័ន្ធនិងការអនុវត្តច្បាប់នៅខេត្តប៉ៃលិន