គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិនប្រកាសតែងតាំងប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សក្រុង ស្រុក និងប្រកាសកែសម្រួលមុខងារ គណបក្សក្រុងស្រុក