ប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតស្បៀងចំនួន៥៦គ្រួសារបានទទួលអំណោយពី លោកជំទាវស៊ុម ហៀង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តប៉ៃលិន