មន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិន ចំនួន៣១នាក់ ត្រូវបានប្រកាសតែងតាំងផ្លាស់ប្តូ និងប្រគល់ភារកិច្ចថ្មី