លោក ស៊ុន យី ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្រុងប៉ៃលិន រួមជាមួយក្រុមការងារ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកសមាជិការបក្សភូមិ នៅសង្កាត់អូរតាវ៉ៅ