រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិន នាំយកអំណោយស្បៀងទៅឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតចំនួន៣៦គ្រួសាររស់នៅឃុំស្ទឹងត្រង់