ឯកឧត្តម ផាន់ ចាន់ធុល ប្រធានក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិនចុះជួយសង្កាត់បរយ៉ានិងសមាជិកសមាជិការក្រុមការងារជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកបក្សភូមិក្នុងសង្កាត់បរយ៉ាខា