គណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តប្រជុំ រៀបចំសំអាតបរិស្ថានទីក្រុងនិងពង្រឹងសន្តិ សុខសណ្តាប់ធ្នាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ