ឯកឧត្តម កើត សុធា ប្រជុំពិភាក្សាលើកិច្ចព្រមព្រៀងគំរោងវិន្និយោគ កសាងរម្មនីយដ្ឋានអេកូទេសចរធម្មជាតិ ជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុន ដូនគ្រិស្តូ អរហ្គានិក ចាំងហ្គល រីសត នៅទឹកជ្រោះក្បាលដំរី