ភាគីប្រទេសថៃអនុញ្ញាតអោយមានការនាំចូលស្វាយកែវរមៀតពីប្រទេសកម្ពុជាវិញ បន្ទាប់ពីមានការជួបប្រជុំគ្នារវាងអាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិន និងអាជ្ញាធរខេត្តចាន់ថៈបុរីប្រទេសថៃ