រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិន និង ខេត្តចាន់ថៈបុរី ប្រទេសថៃ បើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើការងារកិច្ចសហប្រតិប័ត្តការនៃការបង្កើតសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាថៃខេត្តប៉ៃលិន-ចាន់ថៈបុរី