ក្រុមការងារគណៈគម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយប្រជុំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ដល់អាជ្ញាធរនិងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តប៉ៃលិន