ក្រសួងសាធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូនបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីផ្លូវថ្នល់ដល់អាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិន