សមណសិស្ស សិស្ស និងដូនជីសរុបចំនួន៧១ អង្គ/នាក់ ទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រធម្មវិន័យថ្នាក់ត្រី ថ្នាក់ទោ និងថ្នាក់ឯក