អាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិនប្រកាសបិទផ្សាយជាសាធារណៈនូវឯកសារនៃការវិនិឆ្ជ័យសំរាប់ការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិអូតាវ៉ៅ សង្កាត់អូតាវ៉ៅ ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន