រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិន និងខេត្តតៃនិញ បានចុះហត្ថលេខា ដំណាក់កាលទី១៦ លើផែនការសហប្រតិបតិ្តការ ដើម្បីស្វែងរកអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនវៀតណាមដែលបានពលី ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តប៉ៃលិន