ក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយសង្កាត់បយ៉ាខា ប្រជុំ ជំរុញការអនុវត្តការងារគណបក្សក្នុងមូលដ្ឋានភុមិ/ឃុំអោយបានកាន់តែល្អថែមទៀត