មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តប៉ៃលិនប្រជុំជាមួយរដ្ឋបាលហិរញ្ញវត្ថុថ្នាក់ក្រោមជាតិស្តីពីការត្រួតពិនិត្យអនុវត្តចំណូល-ចំណាយថវិការយៈពេល៩ខែ ឆ្នាំ២០១៦