ក្រុមការងារកសាងផែនការខេត្ត ប្រជុំស្តីពីការត្រួតពិនិត្យចាត់អាទិភាពនិងបូកសរុបសំណើរគម្រោងកម្មវិធីវិនិយោគ ៣ឆ្នាំ រំកិល របស់ខេត្ត ២០១៧-២០១៩