ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប៉ៃលិនស្នើអោយគណអភិបាលបន្តជជែកជាមួយផ្នែកធនាគា និងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងខេត្ត កុំអោយមានការរឹបអូស ដី ឬ ផ្ទះសំបែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកូនបំណុល