បង់អង្គុយចំនួន៣០ដែលជាអំណោយរបស់ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាសាខាខេត្តប៉ៃលិនត្រូវបានប្រគល់ជូនរដ្ឋបាលខេត្ត