រដ្ឋបាលក្រុងប៉ៃលិនបើកសិក្ខាសិលាសមាហរណកម្មនៃកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរបស់ក្រុង និងសង្កាត់ទាំង៤ ឆ្នាំ២០១៧-២០១៩