ប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតស្បៀងរស់នៅសង្កាត់ទួលល្វាចំនួន១០៥គ្រួសារទទួលអំណោយពីសប្បុរសជនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិក