មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តប៉ៃលិនប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការបិទបញ្ជីចំណូលនិងចំណាយ និងធ្វើរបាយកាណ៏បូកសរុបទូទាត់ថវិការបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិឆ្នាំ២០១៦