ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តផ្នែកមាត់ធ្មេញប្រទេសកូរ៉េ (KWDA)បានមកពិនិត្យព្យាបាលសុខភាពមាត់-ធ្មេញ ជូនប្រជាពលរដ្ឋខេត្តប៉ៃលិនដោយឥតគិតថ្លៃ