មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តប៉ៃលិនប្រារព្ធទិវាជាតិលើកកំពស់ អនាម័យជនបទ១៣វិច្ឆិកាលើកទី៧ឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមប្រធានបទ(រួមគ្នាលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទ)