ក្រុមហ៊ុនមេនូឡាយហ្វ៏ខេមបូឌា ភី អិល ស៊ី ផ្សព្វផ្សាយស្តីពីសេវាធានារ៉ាបរងអាយុជីវិតដល់មន្ត្រីរាជការ និងប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តប៉ៃលិន