អាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិន ប្រជុំពិភាគ្សាជាមួយសមាគមន៍អ្នកនាំចេញកសិផល ដើម្បីធានាឱ្យបានទាំងបរិមាណ និងតម្លៃ ខណះប្រជាកសិករកំពុងចាប់ផ្តើមប្រមូលផល