គណកម្មាការទី៨ នៃព្រឹទ្ធសភា អញ្ជើញចុះសិក្សាស្វែងយល់ពីការអនុវត្តច្បាប់, ការអនុវត្តការងារ របស់មន្ទីរវិស័យដែលជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន