លោក ស៊ុន យី ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្រុងប៉ៃលិនអញ្ជើញសាកសួរសុខទុកលោក សួន អ៊ន់ ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាសង្កាត់អូរតាវ៉ៅដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺ