ក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយ​សង្កាត់​​​បយ៉ាខា​ ប្រជុំជំរុញការអនុវត្តការងារគណបក្សក្នុងមូលដ្ឋាន ឱ្យបានកាន់តែល្អថែមទៀត