ឯកឧត្តម ឡី ចាន់ឆាយ និង លោក ជំទាវ គង់ ស្តី កើត សុធា នាំយកអំណោយទៅចែកជូនដល់ប្រជាពលដ្ឋក្រីក្រ នៅ ក្នុងសង្កាត់ទួលល្វា និងសង្កាត់ បយ៉ាខា