អង្គភាពកំចាត់មីនខេត្តប៉ៃលិនបើកសិក្ខាសាលាអនុម័ត្តដីចំការមីនសំរាប់បញ្ចូលក្នុងផែនការបោសសំអាតឆ្នាំ២០១៧