គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តប៉ៃលិនប្រជុំផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារនៃសន្និបាតគណកម្មាធិការកណ្តាលលើកទី៤០អាណត្តិទី៥