គណៈកម្មាធិការគណបក្សសង្កាត់បរយ៉ាខា ធ្វើសន្និបាតបូកសរុបសមិទ្ធិផលការងារ ០៥ឆ្នាំ និងលើកទិសដៅការងារ ០៥ឆ្នាំបន្ត ២០១៧-២០២២