គណៈកម្មាធិការគណបក្សសង្កាត់អូរតាវ៉ៅធ្វើសន្និបាតបូកសរុបសមិទ្ធិផលការងារ ៥ឆ្នាំ និងលើកទិសដៅការងារ ៥ឆ្នាំបន្ត ២០១៧-២០២២