គណៈកម្មាធិការបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឃុំសាលាក្រៅធ្វើសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារ៥ឆ្នាំក្នុងអាណត្តទី៣ និងលើកទិសដៅអនុវត្តបន្តក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំក្នុងអាណត្តីទ៤ (២០១៧-២០២២)