គណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនឃុំស្ទឹងត្រង់ ធ្វើសន្និបាតបូកសរុបសមិទ្ធិផលការងារ៥ឆ្នាំ និង លើកទិសដៅការងារ ៥ឆ្នាំបន្ត ២០១៧-២០២២