គណៈកម្មាធិការគណបក្សឃុំអូរអណ្តូរធ្វើសន្និបាតបូកសរុបសមិទ្ធិផលការងារ ០៥ឆ្នាំនិងលើកទិសដៅការងារ ០៥ឆ្នាំបន្ត ២០១៧-២០២២