សន្និបាតបូកសរុបសមិទ្ធផលការងាររយៈពេល៥ឆ្នាំ និងលើកទិសដៅការងារអនុវត្តបន្ត៥ឆ្នាំ សម្រាប់អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧-២០២២ របស់គណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនសង្កាត់ប៉ៃលិន