ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តប៉ៃលិនថ្មី បានប្រកាសចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការ បន្ទាប់ពីប្រធានមន្ទីរចាស់ចូលនិវត្តន៍