មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិញ្ញវត្ថុខេត្តប៉ៃលិនប្រជុំផ្សព្វផ្សាយចរាចណ៏ណែនាំស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៧ដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ