គ.ជ.អ.ប រៀបចំសិក្ខាសាលាការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង និងក្រុមប្រឹក្សាស្រុក