មន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាប៉ៃលិនធ្វើសន្និបាតបូកសរុបវាយតម្លៃការងារអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តប៉ៃលិនឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦ និងលើកទិសដៅឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧