រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការផ្តល់សេវារដ្ឋបាល នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ