គណៈកម្មកាទី១នៃព្រឹទ្ធសភាប្រជុំសិក្សាស្វែងយល់ពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្ស និងការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅខេត្តប៉ៃលិន