ផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជា+ថៃ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តប៉ៃលិន បានចាប់ផ្តើមកសាងជំហានទី២ ប្រវែង ១៥គីឡូម៉ែត្រ បន្ថែមទៀត