ក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយសង្កាត់បរយ៉ាខា ចុះសាកសួរសុខទុក្ខ និងនាំយលអំណោយទៅចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានជម្ងឺប្រចាំកាយ